Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies . Możesz określić warunki obsługi tych plików w Twojej przeglądarce... OK, ROZUMIEM

REGULAMIN

 

Korzystanie z naszego serwisu oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.


 1.Usługi świadczone przez serwis „dostawy.eu” polegają na prezentacji za pośrednictwem sieci INTERNET ogłoszeń firm zwanych dalej SPRZEDAWCAMI zawierających informacje o zamiarze odsprzedania towarów lub usług. Przedstawione informacje nie są ofertami handlowymi w rozumieniu przepisów prawa.

        1.1. Zamieszczamy ogłoszenia przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym również w stanie likwidacji lub zawieszenia.

2. Do współpracy z systemem wystarcza zwykła przeglądarka stron www. Użycie innego oprogramowania, szczególnie mogącego wpływać lub wpływającego negatywnie lub szkodliwie na pracę systemu albo na sprzęt lub oprogramowanie korzystających z serwisu jest zabronione.

3. Zamieszczanie w serwisie ogłoszeń może być dokonywane przez SPRZEDAWCĘ lub osobę albo firmę działającą w jego imieniu. Za treść odpowiada SPRZEDAWCA. Zabrania się umieszczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. Zamieszczenie ogłoszenia jest traktowane jako zgoda na świadczenie usług przez Serwis na warunkach niniejszego regulaminu. Brak wpłaty za wybrany okres emisji ogłoszenia w uzgodnionym terminie będzie traktowany jako odstąpienie od umowy. Wprowadzone przez SPRZEDAWCĘ dane mogą zostać usunięte przez administratora Serwisu.

5. UŻYTKOWNIKAMI serwisu w rozumieniu Regulaminu są zarówno SPRZEDAJĄCY jak i SKŁADAJĄCY ZAMÓWIENIA. UŻYTKOWNIK, wpisując swoje dane do zasobów Serwisu oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem i będzie go przestrzegał.

 6. Poprzez wpisanie swoich danych osobowych do Serwisu UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na:

       6.1. ich publikowanie w Internecie,

       6.2. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie przez Administratorów serwisu „dostawy.eu”

       6.3. otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowej w    rozumieniu przepisów ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 7. Z Serwisu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Treści zamieszczane w formularzach nie zawsze są zgodne z opinią naszej firmy i są publikowane zawsze na wyłączną odpowiedzialność publikującego. Zabrania się publikowania za pośrednictwem naszego serwisu wszelkich treści i materiałów bezprawnych, zawierających groźbę, oszczerstwo, zniesławienie, treść nieprzyzwoitą, materiałów pornograficznych, materiałów naruszających prawo autorskie lub innych materiałów naruszających jakiekolwiek prawo.

9. Nie bierzemy odpowiedzialności za działania osób i firm zamieszczających swoje reklamy w naszych serwisach. Każdorazowo kupujący zawiera umowę bezpośrednio z reklamodawcą. Szczegóły oferty każdego reklamodawcy oraz jego wiarygodność zawsze należy zweryfikować indywidualnie.

10. SPRZEDAJĄCY zobowiązują się do nie oferowania za pośrednictwem naszego serwisu towarów i rzeczy, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oferowanych za pośrednictwem naszego serwisu, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez UŻYTKOWNIKÓW, zdolność SPRZEDAJĄCYCH do ich sprzedaży oraz wypłacalność UŻYTKOWNIKÓW składających oferty kupna.

12. Zastrzegamy sobie pełne prawo do dowolnej modyfikacji informacji publikowanych na stronach naszych serwisów a także usunięcia dowolnych informacji według własnego uznania oraz do całkowitej odmowy publikacji nadesłanych materiałów. 

13.Nie gwarantujemy dostępności naszych serwisów i współpracy z dowolnym sprzętem, oprogramowaniem, a także braku wirusów.

14. Zabraniamy przesyłania za pomocą naszych serwisów jak i usług świadczonych przez naszą firmę jakichkolwiek niedozwolonych treści w tym wszelkich form "spamu",  a także wszelkich działań umożliwiających lub ułatwiających "spam", plików i innych materiałów, które zawierają elementy niszczące, takich jak wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, albo jakiekolwiek pliki o niepożądanym lub ukrytym działaniu. Zabraniamy także przesyłania lub udostępniania plików lub programów o ile działania takie naruszają lub łamią obowiązujące prawo. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za tego typu działania samowolnie dokonywanych przez UŻYTKOWNIKÓW naszych serwisów i usług. Każdy UŻYTKOWNIK naszych serwisów oraz usług w przypadku podjęcia zakazanych niniejszym regulaminem działań, zobowiązuje się do pokrycia szkód w faktycznej wysokości związanych z tymi działaniami, chyba że kwot takich nie można ustalić, wtedy za każdy wysłany element spamu użytkownik zapłaci równowartość 10 Euro tytułem likwidacji szkód.

15. Nie gwarantujemy możliwości łączenia się z Internetem za pośrednictwem naszych serwisów

16. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zachowania poufności danych swojego konta, w tym loginu i hasła oraz innych danych, jak i za wszelkie działania prowadzone w ramach konta. Rejestracja, a w niektórych przypadkach także abonament, związane są ściśle z osobą, firmą lub instytucją zakładającą konto. W przypadku ujawnienia innym użytkownikom loginu UŻYTKOWNIKA, hasła lub innych danych konta, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takiego konta bez uprzedniego powiadomienia. Kiedy sytuacja taka dotyczy konta objętego opłatami lub abonamentem, to jego usunięcie nie będzie wiązało się ze zwrotem wniesionych opłat i może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z niedozwolonym działaniem UŻYTKOWNIKA.

17. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowania UŻYTKOWNIKÓW naszego serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich podjętych zobowiązań w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za nie zawarcie umowy.

18. Nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez UŻYTKOWNIKÓW oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

19. Nie udzielamy żadnych gwarancji użyteczności jakichkolwiek informacji do określonego celu. W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym bez ograniczeń, szkody polegające na utracie przyszłych dochodów, utracie lub niemożliwości korzystania z informacji, oraz nieprzydatności materiałów, a także ograniczeń w dostępie do zawartości naszych serwisów wynikających z dowolnych powodów).

20. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad korzystania z serwisu opublikowanych w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie.

21. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zastrzega się jednak możliwość  przerw spowodowanych nagłymi wypadkami bądź konserwacją serwisu. W żadnym przypadku nie odpowiadamy za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.

22. Reklamacje związane z naszą usługą prosimy kierować na adres biuro@dostawy.eu   za pośrednictwem zakładki  „KONTAKT”

23. Treść zakładek „Jak to działa” oraz  „Kontakt” stanowi integralną część regulaminu